21. října 2019
Podmínky používání

Dohoda mezi uživatelem a portálem ČSAD Liberec, a.s.

Webové stránky portálu ČSAD Liberec, a.s. jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem ČSAD Liberec, a.s..

Webové stránky portálu ČSAD Liberec, a.s. jsou Vám nabídnuty pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde uvedené. Používáním webových stránek portálu ČSAD Liberec, a.s. s takovými podmínkami souhlasíte.

Změna těchto podmínek používání

Portál ČSAD Liberec, a.s. si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění za jakých jsou webové stránky ČSAD Liberec, a.s. nábízeny, včetně poplatků za používání portálu ČSAD Liberec, a.s. apod.

Odkazy na cizí stránky jiných stran

Webové stránky portálu ČSAD Liberec, a.s. mohou obsahovat odkazy na jiné cizí webové stránky. Takové odkazované stránky nejsou pod kontrolou portálu ČSAD Liberec, a.s., který není zodpovědný za jejich obsah ani za jakékoli odkazy, změny či aktualizace takových stránek. Portál ČSAD Liberec, a.s. není zodpovědný za webové vysílání ani za jinou formu přenosu obdrženého z takových odkazovaných stránek. Portál ČSAD Liberec, a.s. Vám pouze poskytuje tyto vhodné odkazy, což vždy neznamená, že je portál ČSAD Liberec, a.s. schvaluje nebo má nějaké spojení s jejich provozem.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou používání portálu ČSAD Liberec, a.s. je, že se zavazujete, že nezneužijete portál ČSAD Liberec, a.s. za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. Nesmíte použít portál ČSAD Liberec, a.s. žádným způsobem, který by poškodil, zablokoval, přetížil nebo oslabil portál ČSAD Liberec, a.s. nebo by obtěžoval jiné. Nesmíte získávat nebo se o získání pokoušet žádný materiál či informace žádným způsobem, který k tomu nebyl úmyslně poskytnut.

Používání komunikačních služeb

Portál ČSAD Liberec, a.s. může obsahovat služby nástěnky, povídání si, diskuzní skupiny, komunity, osobní webové stránky, kalendáře i jiné komunikační prostředky, které Vám umožní komunikovat s širokou veřejností nebo ve skupině (kolektivně nazvané "komunikační služby"). Zavazujete se používat komunikační služby jen pro posílání a přijímání vzkazů a materiálu, který je správný a má vztah k určité komunikační službě. Zavazujete se, že používáním komunikačních služeb budete příkladem ostatním a nebudete:

 • Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, plést se, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva (jako je právo soukromí a veřejnosti) jiných.

 • Uveřejňovat, posílat, natahovat na server, roznášet či rozšiřovat žádný nevhodný, rouhavý, hanlivý, nemravný, sprostý nebo nezákonný materiál, téma, název nebo informaci.

 • Natahovat na server soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný zákony o intelektuálním vlastnictví (nebo zákony o soukromí a veřejnosti), pokud tato práva nevlastníte či neřídíte nebo jste neobdržel/a všechna potřebná svolení.

 • Natahovat na server soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit činnost počítačů.

 • Propagovat,nabízet, prodávat nebo kupovat jakékoli zboží nebo služby za jakýmloli účelem, pokud to výslovně komunikační služby nedovolují.

 • Provádět nebo přeposílat průzkumy, obsah, pyramidové hry či řetězové dopisy.

 • Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte a nebo byste alespoň měli vědět, že nemohou být zákonně šířeny takovým způsobem.

 • Falšovat či mazat jakékoli autorské přisuzování, zákonná nebo jiná správná upozornění či vlastnická označení a popisky původu nebo zdroje softwaru či jiných materiálů obsažených v souboru, který je na serveru natažený.

 • Omezovat nebo bránit jiným uživatelům používat a těšit se z komunikačních služeb.

 • Porušovat jakékoli prováděcí řády nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité komunikační služby.

 • Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně emailových adres, bez souhlasu.

 • Porušovat jakékoli použitelné zákony či nařízení.
Portál ČSAD Liberec, a.s. nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Avšak portál ČSAD Liberec, a.s. si vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Portál ČSAD Liberec, a.s. si vyhrazuje právo zakázat Vám přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám a to kdykoli bez upozornění kvůli jakémukoli důvodu.

Portál ČSAD Liberec, a.s. si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoli informaci potřebnou ke splnění jakéhokoli úpoužitelného zákona, nařízení, zákonného procesu či vládního požadavku nebo upravit, odmítnout odeslat či odstranit jakékoli informace nebo materiál, celý nebo jeho část, podle vlastního uvážení portálu ČSAD Liberec, a.s..

Dávejte si vždy pozor při zveřejňování jakýchkoli osobních údajů o Vás nebo Vašich dětech ve kterékoli komunikační službě. Portál ČSAD Liberec, a.s. neovládá ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve kterékoli komunikační službě a proto se výslovně vzdává jakékoli odpovědnosti za obsah komunikačních služeb a jakýchkoli akcí vzniklých na základě Vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími portálu ČSAD Liberec, a.s. a jejich názory nemusí zcela odpovídat názorům portálu ČSAD Liberec, a.s..

Materiály natažené přes komunikační služby mohou být podrobeny omezením použití, reprodukce a rozšiřování. Vy jste odpovědný/á za splnění těchto omezení při stažení těchto materiálů.

Materiály poskytnuté portálu ČSAD Liberec, a.s. nebo zaslané na kteroukoli webovou stránku portálu ČSAD Liberec, a.s.

Portál ČSAD Liberec, a.s. neprohlašuje, že je vlastníkem materiálů, které poskytnete portálu ČSAD Liberec, a.s. (včetně zpětné vazby a námětů) nebo pošlete, natáhnete, zadáte nebo podáte na jakékoli webové stránce portálu ČSAD Liberec, a.s. nebo služeb s ním spojených (kolektivně "podání"). Avšak posláním, natažením, zadáním, poskytnutím nebo Vaším podáním zaručujete portálu ČSAD Liberec, a.s., jeho přidruženým skupinám potřebná práva k používání Vašeho podání v souvislosti s provozováním jejich internetové činnosti including, witvčetně práv ke: kopírování, rozšiřování, přenosu, veřejnému zobrazení, veřejně provádět úpravy, překládat a měnit formát Vašeho podání a zveřejňovat Vaše jméno v souvislosti s Vaším podáním.

Neobdržíte od nás žádné vyrovnání v souvislosti s použitím Vašeho podání tak, jak je zde uvedeno. Portál ČSAD Liberec, a.s. se nezavazuje posílat nebo používat Vaše podání a může ho kdykoli odstranit podle svého uvážení.

Posláním, natažením, zadáním, poskytnutím nebo podáním Vašeho podání se zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte práva k Vašemu podání tak, jak je v této části popsáno, včetně všech práv potřebných k poskytnutí, poslání, natažení, zadání Vašich podání.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby zahrnuté v nebo dostupné pomocí portálu ČSAD Liberec, a.s. mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Čas od času se zde uvedené informace mění. Portál ČSAD Liberec, a.s. nebo jeho dodavatelé mohou dělat vylepšení nebo změny portálu ČSAD Liberec, a.s. a to kdykoli. Rady získané prostřednictvím portálu ČSAD Liberec, a.s. by neměly být bez zvážení použity k osobním, lékařským, zákonným nebo finančním rozhodnutím a měli byste se poradit s patřičným odborníkem, abyste se mohli lépe rozhodnout ve Vaší situaci.

Portál ČSAD Liberec, a.s. nebo jeho dodavatelé nezaručují vhodnost, spolehlivost, dostupnost, včasnost a přesnost informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažené v portálu ČSAD Liberec, a.s. za jakýmkoli účelem. V maximálním rozsahu povoleném použitelnými zákony jsou takové informace, software, produkty, služby a související grafika poskytovány "tak jak jsou" bez záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu. Portál ČSAD Liberec, a.s. nebo jeho dodavatelé se tímto zříkají všech záruk podmínek vzheldem k těmto informacím, softwaru, produktům, službám a s nimi související grafice včetně všech samozřejmých záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, zdraví, práv a nevměšování se.

V maximálním rozsahu povoleném použitelnými zákony nenese při žádné události portál ČSAD Liberec, a.s. nebo jeho dodavatelé zodpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestní, neplánované, zvláštní, důležité či jiné škody včetně ztrát dat nebo zisků vzniklých díky nebo v návaznosti na výkon portálu ČSAD Liberec, a.s., díky prodlení nebo neschopnosti použít portál ČSAD Liberec, a.s. nebo s ním související služby, díky zabezpečení nebo selhání při používání služeb nebo díky jakékoli informaci, softwaru, produktu, službě a související grafice získané pomocí portálu ČSAD Liberec, a.s. nebo jiným způsobem vzniklým při použití portálu ČSAD Liberec, a.s., ať už je to založeno na smlouvě, občanském právu, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak. Dokonce i když portál ČSAD Liberec, a.s. nebo jeho dodavatelé byly seznámeni s možnostmi škod. Protože některé státy / soudní řády nedovolují zřeknutí se odpovědnosti za důležité nebo neplánované škody, výše uvedené omezení se na Vás nemusí vztahovat. Jste-li nespokojeni s jakoukoli částí portálu ČSAD Liberec, a.s. nebo s nějakou ze zdejších podmínek používání, Vaším jediným lékem je přestat používat portál ČSAD Liberec, a.s..

Služební kontakt: webmaster@csadlb.cz

Ukončení / Omezení přístupu

Portál ČSAD Liberec, a.s. si vyhrazuje právo dle svého uvážení ukončit Váš přístup k portálu ČSAD Liberec, a.s. a s ním souvisejícím službám nebo jeho části kdykoli bez oznámení. Obecně, v maximálním možném rozsahu, který povoluje zákon, je tato smlouva řízená zákony České republiky a tímto souhlasíte s právním řádem a příslušnými soudy ve všech sporech vzešlých z nebo vztahujích se k používání portálu ČSAD Liberec, a.s.. Používání portálu ČSAD Liberec, a.s. je oprávněné v jakémkoli právním řádu, který zneplatňuje všechna tato ustanovení podmínek včetně tohoto odstavce. Jako výsledek této smlouvy nebo používáním portálu ČSAD Liberec, a.s. nevzniká žádný společný podnik, partnerství nebo zastupitelský vztah. Plnění této smlouvy portálem ČSAD Liberec, a.s. je podřízeno existujícím zákonům a nic zde obsaženého neubírá práva portálu ČSAD Liberec, a.s., aby dostál vládním, soudním a zákonným požadavkům vztahujícím se na Vaše používání portálu ČSAD Liberec, a.s. nebo informací jemu poskytnutým či jím sesbíraným. Je-li kterákoli část této smlouvy rozpoznána jako neplatná nebo nevynutitelná na základě použitelných zákonů včetně zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti výše uvedené, pak bude taková část považována za nahrazenou platným, vynutitelným předpisem, který nejlépe odpovídá smyslu původního předpisu a zbytek smlouvy zůstane tak, jak je. Pokud zde není jinak uvedeno, tato smlouva představuje celé ujednání mezi uživatelem a portálem ČSAD Liberec, a.s. a také nahrazuje všechnu předchozí či dočasnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo sepsané mezi uživatelem a portálem ČSAD Liberec, a.s.. Tištěná verze této smlouvy a jiných poznámek v elektronické formě je přijatelná v soudním a správním řízení založeném na této smlouvě nebo se na ni odkazujícím a to ve stejném rozsahu jako jiné obchodní dokumenty a záznamy sestavené a udržované v tištěné formě. Je výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly sepsané v češtině.

Poznámky k autorským právům a ochranným známkám:

Všechen obsah portálu ČSAD Liberec, a.s. podléhá tomuto: Copyright ČSAD Liberec, a.s. a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Názvy skutečných podniků a produktů zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Ukázkové podniky, organizace, produkty, lidé a události zde uvedené jsou vymyšlené. Není zamýšleno jejich spojování se skutečnými podniky, organizacemi, produkty, lidmi či událostmi.

Všechna práva zde výslovně neuvedená jsou vyhrazena.Prohlášení o soukromí  |  Podmínky používání
Copyright ČSAD Liberec, a.s.